SCC

航太專用鎢鋼圓鋸片

Aviation Solid Carbide Saw

background
刀具,航太專用鎢鋼圓鋸片
  • 產品標準:符合航太NAS標準。
  • 產品用途:適用於專業航太工業,適合剖溝及複合材料、特殊材料加工。
  • 產品材質:HSS與ISO標準鎢鋼製造。
unit:in
Solid Carbide Cutters
Order Code. Cutter Dia. Thick Hole Dia. No. of Teeth
SCC0751563 0.75000 0.01563 0.25000 18
SCC0753125 0.75000 0.03125 0.25000 18
SCC0754688 0.75000 0.04688 0.25000 18
SCC0756250 0.75000 0.06250 0.25000 18
SCC1001563 1.00000 0.01563 0.37500 20
SCC1003125 1.00000 0.03125 0.37500 20
SCC1006250 1.00000 0.06250 0.37500 20
SCC1251563 1.25000 0.01563 0.50000 24
SCC1253125 1.25000 0.03125 0.50000 24
SCC1256250 1.25000 0.06250 0.50000 24
SCC1501563 1.50000 0.01563 0.50000 32
SCC1503125 1.50000 0.03125 0.50000 32
SCC1506250 1.50000 0.06250 0.50000 32
SCC2001563 2.00000 0.01563 0.50000 36
SCC2003125 2.00000 0.03125 0.50000 36
SCC2006250 2.00000 0.06250 0.50000 36
SCC2503125 2.50000 0.03125 1.00000 48
SCC2506250 2.50000 0.06250 1.00000 48
SCC3003125 3.00000 0.03125 1.00000 60
SCC3006250 3.00000 0.06250 1.00000 60
SCC4006250 4.00000 0.06250 1.00000 96

最新消息